คาลเท็กซ์ คว้ารางวัล Platinum มาตรฐานอาคารเขียว จาก TGBI ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

admin

สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ คว้ารางวัลมาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinum แห่งแรกในไทย จาก TGBI ขับเคลื่อนเป้าหมายลดคาร์บอนและการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต

นายชาแชงค์ นานาวาติ ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในการสนับสนุนเป้าหมายของภาครัฐซึ่งมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608 ของประเทศไทย

นายชาแชงค์ นานาวาติ ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลด Carbon Footprint โดยล่าสุด สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ สาขาศรีนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building Certificate) ในระดับ Platinum จาก สถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) โดยเป็นสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง “มาตรฐานอาคารเขียว” ดังกล่าว การได้รับการรับรองนี้นับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านการลดคาร์บอน

นอกจากนี้ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์แห่งนี้ยังเป็นตัวแทนของโมเดลที่มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนในการลดปริมาณความเข้มข้นคาร์บอน (carbon intensity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเราอีกด้วย

สถาบันอาคารเขียวไทยได้มอบรางวัลมาตรฐานอาคารเขียวเพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทที่ผ่านการประเมินและดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติการที่เป็นเลิศในการจัดการอาคารด้านต่าง ๆ โดยสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ สาขาศรีนครินทร์ ผ่านการตรวจประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (TREES-NC) ในระดับ PLATINUM ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม 5 ประการ ดังนี้

· การจัดการด้านพลังงานและบรรยากาศ

บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบเซลล์สุริยะบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน อีกทั้งได้ทำการเลือกและติดตั้งวัสดุสะท้อนความร้อนและฉนวนกันความร้อนของหลังคา เพื่อช่วยระบายความร้อน และส่งเสริมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยรวมแล้วช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 37,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ต่อปี

· การเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ

บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการน้ำที่ใช้สำหรับกิจกรรมประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำโดยไม่ได้ลดหย่อนประสิทธิภาพในการทำความสะอาด

· การปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่โดยรวม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่จอดรถสำหรับรถจักรยานและรถอีโคคาร์ (Eco-Car) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้งาน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

· การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอากาศภายในอาคาร

การติดตั้งระบบกรองอากาศทำให้เกิดการไหลเวียนและการถ่ายเทของอากาศภายในอาคารได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนมีการควบคุมการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปภายในอาคาร รวมทั้งมีการเลือกใช้ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารและช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย

· การบริหารทรัพยากรการก่อสร้าง การจัดการขยะและของเสีย

บริษัทฯ เลือกใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนมากสำหรับงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน การก่อสร้างเป็นไปด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบที่สำคัญ 5 ด้านดังกล่าวช่วยให้สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์แห่งนี้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกโซด์รวมที่ 28,145 กก.คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในแต่ละปี

Leave a Reply

Next Post

ซีพีเอฟ พัฒนาทักษะอาชีพน้อง ๆ Connext ED

ซีพีเอฟ ฝึกอาชีพ น้องๆ Connext ED ผ่านโครงการ “บ้านโคกสูง เบเกอรี่” มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติ และใช้ประโยชน์จากไข่ไก่ที่โรงเรียนผลิตได้เองเป็นวัตถุดิบ