ซีพีแรม เดินหน้า CSV ปล่อยลูกปูม้า สานระบบนิเวศน์

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:4 Minute, 45 Second

ซีพีแรม เดินหน้า CSV สร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านโครงการ “ปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย” ต่อเนื่อง ครั้งที่ 12 ปล่อยลูกปูม้า สะสมกว่า 1.4 ล้านตัว คืนสู่ท้องทะเลไทย สร้างความยั่งยืนระบบนิเวศทางทะเล พร้อมนำศักยภาพบุคลากร ส่งต่อความรู้พัฒนาการศึกษา

วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เปิดเผยว่า ซีพีแรม จำกัด มุ่งเน้นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร (Food security) อย่างต่อเนื่อง โดยมี “โครงการปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย” เป็นหนึ่งภารกิจสำคัญที่ดำเนินการมากว่า 12 ปี

ล่าสุด ร่วมมือผนึกกำลังกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี), บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ปูม้า ธนาคารปู และชาวบ้านในพื้นที่บ้านพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปล่อยลูกปูม้าสะสมกว่า 1.4 ล้านตัว สู่ท้องทะเลไทย หวังสร้างสมดุลระบบนิเวศและเสริมสร้าง ความยั่งยืนทางอาหาร

พร้อมทั้งร่วมเก็บขยะบนพื้นที่เกาะเสร็จ ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำทางท้องทะเลที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติเหมาะต่อการอนุบาลสัตว์น้ำบนท้องทะเลไทย

วิเศษ กล่าวว่า ซีพีแรมทำ CSV หรือ Creating Shared Value ด้วยการนำศักยภาพคนบุคลากร และความเชี่ยวชาญของซีพีแรม ร่วมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและแรงงานไทย ให้มีความพร้อมในการทำงาน เช่น การร่วมพัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ให้กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และยังมีแนวคิดพัฒนาต่อยอดความรู้เป็นโมดูล (module) ต่างๆ ที่ผู้สนใจสามารถเลือกเติมทักษะความรู้ที่ร้องการ เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานได้ โดยคาดว่าจะมีรายบะเอียดและเริ่มดำเนินการได้ ประมาณปลายปี 2567

ส่วนโครงการ “ปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย” เป็นโครงการที่ซีพีแรมยังคงดำเนินการต่อเนื่อง ควบคู่กับการปรับปรุงรายละเอียด การปิดจุดอ่อน แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ซีพีแรมเป็นผู้ผลิตอาหารที่คำนึงถึงความปลอดภัยทางอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนทางอาหาร หรือ FOOD 3S ดังนั้น การใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากเกษตรกรหรือผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ต้องอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิต โครงการ “ปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย” จะเป็นกรณีศึกษาให้กับโครงการอื่นๆ ในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain Management ที่เกิดผลตามแนวทาง FOOD 3S ของซีพีแรม (Food Safety, Food Security and Food Sustainability) โดยผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ อันได้แก่ ชาวประมง, บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด (ผู้ส่งมอบวัตถุดิบเนื้อปู),

บริษัท ซีพีแรม จำกัด(ผู้ผลิตอาหาร), ผู้บริโภค, และกรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) เป็นผู้สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการอนุรักษ์ คุ้มครอง และการพัฒนาการประมงปูม้าในทะเลไทยบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีผลเสียต่อระบบนิเวศวิทยา ทรัพยากร และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการเพิ่มมูลค่าปูม้าจากการแปรสภาพ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางสุขอนามัยให้ได้ผลิตภัณฑ์ปูม้า ที่มีคุณภาพสำหรับการบริโภค การประกันคุณภาพ และการรักษามาตรฐานที่ต้องการ รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคง และความยั่งยืนทางอาหาร

เจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปูม้า เป็นสัตว์ทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะเสร็จ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งที่มีความ อุดมสมบูรณ์ของปูม้า และสัตว์น้ำทะเลต่างๆ เป็นผลมาจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ได้แก่ ชาวประมงพื้นบ้านได้ให้ความร่วมมือในการทำธนาคารปูม้า และภาคเอกชน ได้เข้ามาทำกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า ในระยะการเติบโตที่มีโอกาสรอดสูง สำหรับโครงการปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย ของบริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นโครงการที่ส่งเสริมผู้ผลิต รายย่อย ซึ่งเป็นชาวประมงพื้นบ้านให้สามารถดำเนินการประมงได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง ยังเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และเกิดความยั่งยืนต่อระบบนิเวศของท้องทะเลไทยต่อไป


ชาวประมงพื้นบ้าน กล่าวว่า ขอขอบคุณบริษัท ซีพีแรม จำกัด ที่ได้จัดทำโครงการปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทำให้ปริมาณปูม้าเพิ่มขึ้นทุกปี สามารถสร้างรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ให้กับคนชุมชน รวมถึงยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

นับว่าโครงการ “ปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย” ช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ในสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของปูม้าในท้องทะเลไทย สำหรับการดำเนินการโครงการดังกล่าวมีความคาดหวังในระยะยาว ถือกำเนิดมาจากแนวคิดในการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย รักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คงความสมบูรณ์ และสมดุลระบบนิเวศในท้องทะเลไทย ซีพีแรมยังคำนึงถึงการส่งมอบสิ่งที่เป็นคุณค่าบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ ประเทศชาติ สังคม และบริษัท

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

บาฟส์ โชว์เหนือ รถ EV เติมน้ำมันเครื่องบินเร็วที่สุดในโลก ลดคาร์บอน 2 เท่า

บาฟส์ ผลิตรถเติมน้ำมันอากาศยาน EV เติมน้ำมันเครื่องบินเร็วที่สุดในโลก แถมลดคาร์บอน 2 เท่า มุ่งสร้างอุตสาหกรรมการบินสู่ความยั่งยืน

You May Like