ไทยเบฟ เติมทักษะผู้นำ ‘เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม’ 6 จังหวัด 4 ภาค

admin

ไทยเบฟ ส่งเสริมเยาวชนขับเคลื่อนสังคมเชิงบวก ผ่านโครงการ ‘เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม’ 6 จังหวัด 4 ภาค พร้อมย้ำแนวคิด “บ-ว-ร ยกกำลังสอง” บ้าน วัด โรงเรียน สืบสานความเป้นไทยจากรุ่นสู่รุ่น

รายงานจาก บริษัท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ได้จัดทำ โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ต่อเนื่องสู่ปีที่ 8 ตอกย้ำแนวคิด “บ-ว-ร ยกกำลังสอง” (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยผสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม เครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เป็นกำลังหลักอันสำคัญร่วมกันขับเคลื่อน อาทิ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โครงการ ‘เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม’ ได้ร่วมปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นำให้แก่ตัวแทนเยาวชนในพื้นที่ ในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในรูปแบบของ Workshop เป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อเสริมทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่มีความสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าต่อวิถีชุมชน รวมถึงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ที่ตนเองอาศัย ซึ่งได้เพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมผ่านภายใต้แนวคิด ‘ชุมชน พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก’ ผ่านกิจกรรม ‘เก็บกลับ-รีไซเคิล’ โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด ในการร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังการจัดการขยะในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้สามารถนำกลับไปสู่กระบวนการรีไซเคิล การเพิ่มมูลค่าขยะบางประเภทและแปรเปลี่ยนเป็นรายได้ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ของ โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากเยาวชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 4 ภูมิภาคทั่วไทย โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานพันธมิตรของแต่ละหน่วยงานพันธมิตร จะคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี มีความกล้าแสดงออก มีจิตอาสา มีทักษะการพูด ทักษะการใช้ภาษาไทยถูกต้อง บุคลิกภาพมั่นใจ มีเสน่ห์ในการสื่อสารเล่าเรื่อง และความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ หรืออาศัยอยู่ในชุมชนในพื้นที่นั้นๆ หรือในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่จัดงาน Water Festival เข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ฝึกซ้อมนำเสนอ สามารถเล่าเรื่องราว ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” มีน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการฯ แล้วรวมจำนวนกว่า 100 คน ซึ่งผ่านการฝึกฝนทักษะของการเป็น “เยาวชนเจ้าบ้าน” ที่ดี มีความพร้อมที่จะเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปสู่ระดับสากล สามารถถ่ายทอดเรื่องราว บอกเล่าประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในงาน Water Festival ได้เป็นอย่างดี นับเป็นความสำเร็จของการร่วมกันผลักดันและเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเจ้าบ้านให้ยั่งยืน

พบกับน้องๆ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ในงาน “Water Festival 2023 วิถีน้ำ…วิถีไทยครั้งที่ 8” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -16 เมษายน 2566 พร้อมกันในพื้นที่ 4 ภูมิภาค 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ลำพูน ขอนแก่น อุดรธานี และภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการจัดงาน ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.waterfestivalthailand.com หรือ Facebook : WaterFestivalThailand

Leave a Reply

Next Post

เจาะพันธกิจกู้โลก NRF กับธุรกิจลดคาร์บอน 'แดน ปฐมวาณิชย์'

“แดน ปฐมวาณิชย์” นักบริหารรุ่นใหม่ ที่ตระหนักถึงปัญหาโลก พร้อมเดินหน้าแก้ไข พร้อมๆ กับการสร้างธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบโลก และธรรมชาติ เพื่อวันข้างหน้าของทุกคน