พม.เปิดฟีเจอร์ใหม่ “ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส” รวมทุกบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

admin
1 0

Sharing is caring!

Read Time:5 Minute, 51 Second

กรมกิจการผู้สูงอายุ พม.จับมือ บริษัท ยาพร้อม จำกัด เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส” รวมทุกบริการเพื่อดูแล ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมลงนามความร่วมมือ โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ

อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ และบริษัท ยาพร้อม จำกัด ได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงาน (MOU) โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มเภสัชกรออนไลน์ “ยาพร้อม ซิกต์ตี้พลัส” ให้เป็นนวัตกรรมด้านสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ การขยายเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาวะในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

แรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งในมิติด้านสุขภาพ และมิติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงการบริการด้านสุขภาวะด้วยรูปแบบที่หลากหลาย การสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุจะบูรณาการความร่วมกับบริษัท ยาพร้อม จำกัด โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมด้านสุขภาวะผู้สูงอายุในการเชื่อมต่อเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ และเพิ่มประสิทธิภาพผู้ให้บริการดูแล เช่น ร้านยา เภสัชกร ผู้ดูแล และวิสาหกิจเริ่มต้นด้านสุขภาพ

แรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

รวมถึงการเผยแพร่สิทธิและสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันเชิงสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยเฉพาะนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การบริการ และสินค้าที่ผู้สูงอายุมีความต้องการ โดยใช้ระบบนวัตกรรมเชิงข้อมูล (Data – Driven Innovation) ผ่านฐานข้อมูลภาครัฐและเครือข่าย และการพัฒนาและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการรักษาด้านสุขภาวะ โดยครอบคลุมการออกแบบระบบแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ (Digital literacy) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการบริการของผู้สูงอายุ

สิริน ฉัตรวิชัย ประธานกรรมการ บริษัท ยาพร้อม จำกัด กล่าวว่า ยาพร้อมเป็นแพลตฟอร์มเภสัชกรออนไลน์ มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น ด้วยการครอบคลุมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นที่ต้องการปรึกษาเภสัชกร อาทิ ระบบให้บริการแบบ Realtime ระหว่างเภสัชกรกับคนไข้ทั้งรูปแบบ Chat / Voice / Video เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการยาที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย รวมถึงมีการบันทึก OPD Card สำหรับประวัติการรักษา มีระบบรองรับหลายภาษา


“การร่วมมือกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยให้เราได้มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยอย่างเข้าถึง และเข้าใจ ซึ่งเราหวังว่า “ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส” จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงยาของผู้สูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุนในการเดินทาง และที่สำคัญลดการเจ็บป่วยหนักของผู้สูงวัย ลดปัญหาที่จะตามมาทั้งด้านสาธารณสุข สังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวได้” สิรินกล่าว


สำหรับฟีเจอร์ใหม่ในแพลตฟอร์ม ยาพร้อม “ซิกซ์ตี้พลัส บริการผู้สูงอายุ” เป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย เดินหน้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยที่ชาญฉลาด และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยอัจฉริยะ (Smart Aging Society) เพื่อการเป็นสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ รองรับปรากฏการณ์สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 12 ล้านราย

สิริน ฉัตรวิชัย ประธานกรรมการ บริษัท ยาพร้อม จำกัด

จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในปัจจัยท้าทายการพัฒนาของประเทศไทยและเกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศทั่วโลกในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ


ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส เป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว และมีความปลอดภัย อันจะเป็นหนทางให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเสี่ยงในด้านสุขภาพ ได้รับยาหรือการรักษาได้ทันท่วงทีผ่านแพลตฟอร์มยาพร้อมที่มีเครือข่ายผู้ให้บริการครอบคลุมร้านขายยากว่า 650 แห่ง ผ่านเภสัชกรมืออาชีพ รวมถึงพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการการขนส่งที่พร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์ และเวชสำอางค์ภายใน 1 ชั่วโมง รวมทุกบริการเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยโดยเฉพาะ เชื่อมโยงผู้สูงวัย เข้าถึงยา ปรึกษาเภสัชกรแบบออนไลน์และดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น โรคประจำตัวและโรคเรื้อรังอย่างทันท่วงที ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับคำปรึกษารวมถึงแพทย์เฉพาะทางที่สามารถจองคิวปรึกษาและรับใบสั่งยาได้ทันที ผ่านเภสัชกรมืออาชีพ ซึ่งสะดวกกับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังที่ต้องการเติมยาตามใบสั่งแพทย์


นอกจากนี้ในฟีเจอร์ใหม่นี้ยังมีบริการปรึกษานักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ เพื่อให้การดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร บริการ Care Taker Matching : พบผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่เปรียบเสมือนมีผู้ดูแลส่วนบุคคลที่จะคอยติดตามสุขภาพผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงยาและการให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากที่สุด ในด้านความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ยาพร้อมได้ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานมาเป็นอันดับหนึ่ง จึงได้มีการพัฒนาระบบการป้องกันและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ในระดับสูงสุด เพื่อให้ผู้บริการมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภาวะของผู้สูงอายุจะเป็นความลับไม่รั่วไหลสู่ภายนอกอย่างแน่นอน


“ยาพร้อม เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งนี้ ผ่านแพลตฟอร์ม “ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส” จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในราคาย่อมเยา เป็นเสมือนเพื่อนที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้” นางสาวสิริน กล่าว
ปรึกษาเภสัชกรออนไลน์เมื่อมีอาการเจ็บป่วยฟรี กับแพลตฟอร์มยาพร้อม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line ID @yaphrom หรือ ที่นี่

รวมถึงสามารถรับยาจากเภสัชกรที่ร้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง หรือบริการจัดส่ง ตลอดจนการค้นหาร้านยาผ่านแพลตฟอร์ม เช็คสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อผ่านเภสัชกรมืออาชีพ และร้านขายยาแบรนด์ดังที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์อีกมากมาย

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

"กฏหมาย EPR" กับ 7 พันธมิตร PRO-Thailand Network

7 พันธมิตร เปิดตัว PRO-Thailand Network ขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนภายใต้หลักการ EPR ด้วยความสมัครใจ พร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐ ออกกฏหมาย EPR บังคับใช้ เพื่อตอกย้ำความรับผิดชอบทั้งผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภค

You May Like