AOT สานต่อความรับผิดชอบและพัฒนาสังคมยั่งยืน

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:5 Minute, 53 Second

4 ทศวรรษ AOT ผู้บริหาร 6 สนามบินของไทยควบคู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน

1 กรกฎาคม 2563 เป็นวันครบรอบปีที่ 41 การดำเนินงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในชื่อ AOT โดยดำเนินธุรกิจให้บริการสนามบินของไทย 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ด้วย

การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด “การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)” เพื่อเติบโตและสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายเจษฎา  วิริยางกูร ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรม ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)ให้ข้อมูลว่า กว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทอท.มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ควบคู่การเพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบสนามบิน โดยได้ดำเนินโครงการ / กิจกรรมเพื่อสังคมแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 โครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร

เป็นโครงการ / กิจกรรมที่AOT มุ่งหวังให้สังคมมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสนามบินที่ดีในระดับโลกและเป็นองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยในการวางแผนการศึกษาด้านการบินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพหลากหลายสาขา ณ สนามบินได้ในอนาคตภายใต้โครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้”

ความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานของสนามบิน AOT จึงเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อให้ชุมชนโดยรอบสนามบินทั้ง 6 แห่ง สามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และป้องกันอุบัติภัยให้ตนเองได้ ผ่านโครงการ “AOT พี่อาสา”

ระดับที่ 2 โครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับท่าอากาศยาน

สนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชนโดยมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบสนามบินจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อสังคมโดยยึดตามความสอดคล้องกับตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของสนามบินแต่ละแห่ง ซึ่งมีความแตกต่างกันตามอัตลักษณ์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม เช่น โครงการ Green Society Trash Attack : ปฏิบัติการโจมตีถังขยะโครงการ HKT Loves Coral และโครงการตลาดนัดแรงงาน เป็นต้น

โครงการ Green Society Trash Attack : ปฏิบัติการโจมตีถังขยะโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตดอนเมือง ได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง และไม่เกิดผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ AOT พร้อมทั้งนำองค์ความรู้มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สามารถลดปริมาณขยะให้เป็นต้นแบบในการขยายไปสู่ระดับชุมชน สังคม และประเทศ นำไปสู่การสร้างสังคมสีเขียว(Green Society)

โครงการ HKT Loves Coralเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เป็นการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต

เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดต่อเนื่องมา 7 ปีแล้ว โดยในปี 2562 มีผู้ได้รับการจ้างงานผ่านโครงการ รวมทั้งสิ้น 2,821 คน นับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบสนามบิน และส่งเสริมธุรกิจในชุมชนอย่างแท้จริง

ระดับที่ 3 กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ

AOT สนับสนุนโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2541 โดยได้จัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง ปรับปรุง และสนับสนุนโครงการทางการศึกษาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในภูมิภาคหรือจังหวัดที่มีสนามบินของ AOT ตั้งอยู่ จำนวน 7 โรงเรียน จนถึงปัจจุบันเป็นเงินกว่า 67 ล้านบาท

“ในยามวิกฤตของโลกอันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) AOTได้เล็งเห็นถึงผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจชาติ และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว จึงได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม AOT ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการภายในสนามบินของ AOT และสายการบิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการลดลงของผู้โดยสาร จนอาจนำไปสู่การยกเลิกกิจการ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานท้องถิ่น และอัตราการว่างงานของประเทศ ในส่วนมาตรการสนับสนุนด้านสุขภาพของประชาชน AOT ได้สนับสนุนงบประมาณในวงเงิน 21.82 ล้านบาท ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบอินฟราเรด (Thermoscan) จำนวน 17 เครื่อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองผู้โดยสารภายในสนามบินของ AOT ไปจนถึงการรับมือโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ในอนาคต นำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทย”  นายเจษฎา ให้ข้อมูล

ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานทั้งด้านความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ดังเห็นได้จากรางวัลเกียรติยศที่ AOT ได้รับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ อาทิ Thailand’s Top Corporate Brand Value 2019 รางวัลเกียรติยศ ASEAN’s Top Corporate Brand Value 2019 และได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืน ดาวโจนส์(Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ในระดับ World และกลุ่มEmerging Market ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 

รวมถึงได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานแบบยั่งยืน หรือหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ที่ประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 62 นับเป็นความภาคภูมิใจที่ AOT ได้รับจากความทุ่มเทในการพัฒนากระบวนการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร และระบบการขนส่งทางอากาศของประเทศ ควบคู่ไปกับผลประกอบการที่ดี และส่งมอบคุณค่าร่วมกันกับสังคมอย่างยั่งยืน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

กัลฟ์ ผนึก บุรีรัมย์ยูไนเต็ด สานต่อพลังนักเตะเยาวชน

กัลฟ์ ผนึก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สานต่อโครงการ “Gulf Football Camp: ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชน” เป็นปีที่สอง

You May Like