JICA แลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม

admin

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์อาสาสมัครโครงการ FFT (Friend From Thailand) และ JOCV (Japan Overseas Cooperation Volunteer) จังหวัดนนทบุรี เป็นครั้งแรก

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ดำเนินโครงการความร่วมมือตลอดจนความช่วยเหลือด้านการพัฒนาประเทศแก่ประเทศกำลังพัฒนา เล็งเห็นว่า โครงการอาสาสมัคร เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

JICA ยังคงย้ำจุดยืนความเป็นพันธมิตรด้านการพัฒนาของทั้ง 2 ประเทศ มุ่งเน้นโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการแลกเปลี่ยน และการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ โดยนำเสนอผ่าน 2 โครงการใหญ่ อันได้แก่

โครงการ Friends From Thailand (FFT) หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปยังประเทศผู้รับ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย และให้อาสาสมัครเพื่อนไทยได้มีความเข้าใจในท้องถิ่นที่ได้เดินทางไปมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้มีการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฎิบัติงาน ณ เมืองคุชิโระ จังหวัดฮอกไกโด และเมืองคุมาโมโตะ จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน 2565 ซึ่งคุณกรวรรณ โฆษกิจจาเลิศ เป็นหนึ่งในอาสาสมัครเพื่อนไทย ที่มาพร้อมภารกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองคุชิโระ จังหวัดฮอกไกโด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่คนไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นการริเริ่มความร่วมมือแบบใหม่ ระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศของไทย

อีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการ อาสาสมัคร JICA Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่มมีการส่งอาสาสมัครครั้งแรกมายังประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันมีอาสาสมัครถูกส่งมามากกว่า 1,000 คนแล้ว

ทาง JICA ได้แนะนำการทำงานของอาสาสมัคร 2 ท่าน คือ Nao Karino และ Miki Tokugawa ที่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 ซึ่งปฎิบัติงานในด้านของการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงการจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพภายในชุมชนให้แก่อาสาสมัคร ผู้ที่สนใจ และชาวไทยผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน ทั้งนี้ ทาง JICA และ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย เห็นพ้องต้องกันว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการแลกเปลี่ยน และการถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ในระดับฐานราก เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งทางองค์การเองพร้อมให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือระดับประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA เป็นหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ดำเนินโครงการความร่วมมือ ตลอดจนความช่วยเหลือด้านการพัฒนาประเทศแก่ประเทศกำลังพัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม รวมถึงส่งเสริมการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในประเทศไทย ไจก้าได้จัดตั้งสำนักงานประจำประเทศไทยตั้งแต่ปี 2517 โดยมีการดำเนินโครงการช่วยเหลือทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ ความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Cooperation) ความร่วมมือแบบเงินกู้เพื่อการพัฒนา (Loan) ความร่วมมือแบบให้เปล่า (Grant) และความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน (Public-Private Partnership) ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี ไปจนถึงระดับภูมิภาค

Leave a Reply

Next Post

 xLab Digital เครืออนันดาฯ เปิดหลักสูตรปั้นบุคลากรดิจิทัลเทคโนโลยี

อนันดาฯ ส่ง xLab Digital จับมือ AWS พัฒนาหลักสูตรปั้นแรงงานดิจิทัลและเทคโนโลยี หวังผลักดันแรงงานทักษะไทย สู่การแข่งขันตลาดโลก