OECMS สร้างโอกาสเอกชน อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่คาร์บอน

admin

“การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” โอกาสใหม่ของภาคเอกชนไทย หลังเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์สู่ OECMS ภาครัฐเตรียมให้อินเซนทีฟ ทางด้านภาษี ขณะที่พื้นที่เมื่อผ่านเกณฑ์ จะได้เข้าไปอยู่ในแผนที่โลกด้านคาร์บอน