SCGC รับรางวัลส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เขายายดา

admin

โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เขายายดา จ. ระยอง ของ SCGC รับโล่เกียรติคุณจาก BEDO ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อระบบนิเวศที่ยั่งยืน

CPF “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” แข็งแกร่ง ขานรับ“วันป่าชายเลนแห่งชาติ”

admin

ซีพีเอฟ ต่อยอดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน สู่”ศูนย์การเรียนรู้ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ปากน้ำประแส” พัฒนาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งต่อชุมชน พร้อมสร้างองค์ความรู้ผู้สนใจ

OECMS สร้างโอกาสเอกชน อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่คาร์บอน

admin

“การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” โอกาสใหม่ของภาคเอกชนไทย หลังเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์สู่ OECMS ภาครัฐเตรียมให้อินเซนทีฟ ทางด้านภาษี ขณะที่พื้นที่เมื่อผ่านเกณฑ์ จะได้เข้าไปอยู่ในแผนที่โลกด้านคาร์บอน