ซีพีเอฟ สานต่อโครงการ “อิ่ม สุข ปลูกอนาคต”

admin

ซีพีเอฟ เดินหน้า สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อน้องๆ รร. บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) สานต่อโครงการ “อิ่มสุข ปลูกอนาคต”        

CPF ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร แก้ปัญหาทุพโภชนาการเด็ก

admin

ซีพีเอฟ สร้างเสริมโภชนาการและสุขภาวะที่ดีสู่การพัฒนาคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนไทย สานต่อโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน และโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต

ซีพีเอฟ ให้น้องอิ่มท้องและเรียนรู้ด้านการเกษตร

admin

ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งมอบโภชนการที่ดีและร่วมบรรเทาปัญหาทุพโภชนาการของเด็กไทยทั่วประเทศ ส่งมอบโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ” ให้โรงเรียนบ้านนากอก ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เป็นโรงเรียนลำดับที่ 81 ส่งเสริมโรงเรียนและชุมชนเป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างยั่งยืน