ลดหย่อนเงินสมทบ นายจ้าง-ผู้ประกันตน

admin

ราชกิจจาฯ ประกาศลดหย่อนเงินสมทบนายจ้าง-ผู้ประกันตน งวด ก.ย.-พ.ย.63 ให้ส่งเงินสมทบฝ่ายละ 2% ของค่าจ้างและให้ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท