CPF “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” แข็งแกร่ง ขานรับ“วันป่าชายเลนแห่งชาติ”

admin

ซีพีเอฟ ต่อยอดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน สู่”ศูนย์การเรียนรู้ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ปากน้ำประแส” พัฒนาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งต่อชุมชน พร้อมสร้างองค์ความรู้ผู้สนใจ