SX Talk Series ให้ความรู้ “Water of Life น้ำแห่งชีวิต”

admin

SX Talk Series ครั้งที่ 5 จัดเสวนาให้ความรู้ ที่ปฏิบัติได้จริง เกี่ยวกับ “Water of Life น้ำแห่งชีวิต” เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู “น้ำ” ให้มีความยั่งยืน