AXA Hearts in Action: พลังใจแอกซ่า ร่วมปลูกปะการัง

admin

ระบบนิเวศทางทะเล เป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกชีวิตบนโลก และส่งผลต่อสมดุลโดยรวมของระบบนิเวศอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ 3 ใน 4 ส่วนของโลก