ดีแทค ผ่าโมเดล Micro-tourism ท่องเที่ยวเช้าไปเย็นกลับ แบบญี่ปุ่น

admin

ดีแทค- สถาปัตย์ จุฬาฯ-บุญมีแล็บ เจาะลึก Micro-tourism เที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ วิเคราะห์แนวทางการท่องเที่ยวแบบญี่ปุ่น ฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น