‘People First’ หลักสำคัญเพิ่มผลิตผลองค์กร

admin

นายกฯ PMAT ย้ำ การสร้างความมั่นใจและรับฟังพนักงาน เป็นหัวใจในการสร้างเสริมผลิตภาพและความผูกพันองค์กรที่ดี ด้าน Qualtrics ระบุความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในไทย สูงเกินค่าเฉลี่ยทั่วโลก