CPF ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร แก้ปัญหาทุพโภชนาการเด็ก

admin

ซีพีเอฟ สร้างเสริมโภชนาการและสุขภาวะที่ดีสู่การพัฒนาคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนไทย สานต่อโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน และโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต