JKN เคลียร์ชัดๆ ซื้อช่อง NEW18 ไม่มีหนี้เพิ่ม

admin

JKN เคลียร์ ย้ำ ซื้อ DN เพื่อบริหารช่อง New18 กรอบวงเงินการเข้าลงทุนทั้งหมด 1,060 ล้านบาท ระบุไม่มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินและคณะกรรมการบริษัทแล้ว หลังกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมปรับโครงสร้างหนี้ 2.3 พันล้านบาท โดยตั้งบริษัท สร้างกิจรุ่ง จำกัด เป็นผู้รับภาระหนี้ทั้งหมด ก่อนโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชำระคืนหนี้ให้ JKN ในมูลค่าเพียง 1,055 ล้านบาท และที่เหลือเป็นการจ่ายค่าหุ้นอีก 5 ล้านบาท