MoreLoop จากนักวิเคราะห์การเงิน สู่ ผู้จัดการ”ขยะผ้า”

admin

MoreLoop สตาร์ทอัพที่นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาสร้างสรรค์เป็นธุรกิจเพื่อสังคม หรือ SE : Social Enterprise ด้วยการนำเศษผ้าเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม แถมยังดูแลสิ่งแวดล้อมไปในตัว