ปั้นเดอะเทรนเนอร์ ส่งต่อความรู้การจัดการเงินส่วนบุคคล

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:3 Minute, 22 Second

ก.ล.ต. ผนึก ธ.ก.ส. ปั้นเดอะเทรนเนอร์ด้านการลงทุน ส่งต่อความรู้การจัดการเงินส่วนบุคคล ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ จัดอบรมพนักงาน ธ.ก.ส. ให้เป็นวิทยากรตัวคูณด้านการลงทุนเป็นโครงการแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกลไกตลาดทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานธนาคาร ธ.ก.ส. เพื่อเป็นวิทยากรตัวคูณ ในหลักสูตร “การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนธนาคาร” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 ซึ่ง ก.ล.ต. ริเริ่มขึ้นและดำเนินการต่อเนื่องภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ที่ ก.ล.ต. ได้ร่วมลงนามกับ ธ.ก.ส. เพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน การลงทุน การส่งเสริมการออมเงินสำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชน ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ปี 2560 – 2564 ด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทย

โครงการอบรมนี้จะมีทั้งสิ้น 3 รุ่น สร้างเดอะเทรนเนอร์ 150 คน โดยเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการทำเงินให้งอกเงยผ่านการประกอบธุรกิจและการลงทุนในตลาดทุน รวมถึงการปกป้องตนเองจากภัยการลงทุนพร้อมทั้งคู่มือและสื่อการสอน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดต่อไปยังกลุ่มเยาวชนได้ ในโครงการโรงเรียนธนาคารของ ธ.ก.ส. ซึ่งมีกว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกตลาดทุนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออมและการจัดการเงินส่วนบุคคลแก่เยาวชน เพื่อนำไปสู่การมีวินัยทางการเงินเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

พนักงาน ธ.ก.ส. ในฐานะวิทยากรหรือผู้สอนนักเรียนในโครงการโรงเรียนธนาคาร จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากต่อการส่งผ่านความรู้สู่นักเรียนและเยาวชน โดยนำความรู้และสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับไปใช้ในพื้นที่ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงเป็นเครือข่ายของ ก.ล.ต. ในการถ่ายทอดความรู้สู่ลูกค้าและคนรอบตัวให้ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการเงิน (financial literacy) และการลงทุนในตลาดทุนมากยิ่งขึ้นด้วย

นอกจากนี้ บทบาทอีกด้านหนึ่งของ ก.ล.ต. คือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งระดมทุน เชื่อมโยงการทำงานของ ธ.ก.ส. ที่มีโครงการ Smart Farmer ซึ่งพนักงาน ธ.ก.ส. สามารถส่งต่อความรู้ตลาดทุนให้ลูกค้าเข้าใจว่าตลาดทุนเป็นแหล่งเงินทุนได้อีกทางหนึ่ง

นายชัพพ์ คงมนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ธ.ก.ส. กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ ก.ล.ต. ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่ออบรมพนักงานของ ธ.ก.ส. ให้สามารถนำความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนขั้นพื้นฐานไปถ่ายทอดสู่นักเรียนในโครงการโรงเรียนธนาคารของ ธ.ก.ส. ซึ่งโครงการโรงเรียนธนาคารเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 2,000 โรงเรียน มีสมาชิกกว่า 870,000 ราย และมียอดเงินฝากกว่า 900 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นปลูกฝังความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยการออม ฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร การจัดการทางการเงินที่ถูกต้อง เสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบ ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญด้านการเงินและการลงทุนแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าของเงินออมในระยะยาวและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงต่อไปในอนาคต

การทำงานอย่างบูรณาการต่อเนื่องในครั้งนี้ ทำให้ทั้ง ก.ล.ต. และ ธ.ก.ส. ได้ร่วมกันพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญด้านการเงินแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่เป็นรากฐานการสร้างความมั่นคง เพราะการลงทุนเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าของเงินออมในระยะยาว ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินโครงการโรงเรียนธนาคารให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตกลงร่วมกันต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์แลกพ้อยท์ AIS

เอไอเอส ย้ำถี่ๆ คนไทยยุคดิจิทัลต้องช่วยลดโลกร้อน ทำแคมเปญกระตุ้นลดขยะอิเล็กทรอนิกส์   “AIS E-Waste ทิ้งรับพอยท์”

You May Like