‘เซ็นทรัล ทำ’ ผุดไอเดียแปรรูปยางพารา เพิ่มรายได้ขุมชน

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:4 Minute, 24 Second


“เซ็นทรัลทำ” ผุดไอเดียนำยางพาราแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์และพื้นห้องเรียนอนุบาล เพื่อพัฒนาการของเด็กและเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยาง

กลุ่มเซ็นทรัลสานต่อนโยบายการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างชุมชนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการเซ็นทรัลทำจึงเกิดการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อเนื่องจากโครงการเดิมโดยเพิ่มเติมอีก3 โครงการ1.โครงการห้องเรียนอนุบาลต้นแบบเซ็นทรัลทำโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ  2.โครงการเพชรบูรณ์เมืองแห่งอาหารปลอดภัย 3.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์ หมู่บ้านนาสะอุ้ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อต่อยอดความคิดเสริมสร้างศักยภาพสร้างคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

​นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล(Central Group) กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนของประเทศไทยมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศมี 11 อำเภอเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำและยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ

กลุ่มเซ็นทรัลได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนไปแล้ว 4 อำเภอจาก 11 อำเภอได้แก่อำเภอศรีเทพ, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอหล่มสักและอำเภอน้ำหนาวทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงภาคครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านค้าปลีกทำให้เรามองเห็นโอกาสในการพัฒนาด้านการศึกษา, ด้านผลผลิตและช่องทางการตลาดของชุมชนรวมถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนา  3 โครงการดังนี้

​1. โครงการห้องเรียนอนุบาลต้นแบบ“เซ็นทรัลทำ” ที่โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีนักเรียนทั้งหมด 471 คนโดยกลุ่มเซ็นทรัลเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องขั้นพื้นฐานเป็นที่มาของการสร้างอาคารเรียนอนุบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับเด็กปฐมวัยที่มีจำนวนมากในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ด้วยการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหลักจึงนำไอเดียโดยการใช้ยางพารามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์และพื้นห้องเรียนรวมไปถึงโต๊ะเรียนยางพาราอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลในจังหวัดภาคใต้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่งสามารถกระตุ้นตลาดยางพาราอีกด้วยโดยความร่วมมือกับบริษัท Plan Toy ในการออกแบบและแปรรูปเพื่อให้ได้ตรงตามมาตรฐาน 

สำหรับโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้สร้างห้องเรียนอนุบาลต้นแบบเซ็นทรัลทำ แล้วเสร็จจำนวน 4 ห้องเรียนเป็นจำนวนเงิน 3,124,600 บาทพร้อมกับการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยให้กลับมาเปิดใช้เพื่อการเรียนการสอนได้อีกครั้ง

​ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมพัฒนาโรงเรียนและสร้างห้องเรียนอนุบาลต้นแบบมาแล้ว 4 ห้อง 2 โรงเรียน ในจังหวัดภาคใต้ โรงเรียนแรกที่นำยางพารามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์และพื้นห้องเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตากแดด จ.พังงา จำนวน 1 ห้องมีนักเรียนทั้งหมด 81 คนและโรงเรียนที่สองคือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหินจอก จ.ตรัง จำนวน 3 ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น 107 คน  และจะมีการขยายไปในทุกภาคของประเทศไทย

​2. โครงการเพชรบูรณ์เมืองแห่งอาหารปลอดภัยณบ้านทับเบิกต.บางบาลอ.หล่มเก่าจ.เพชรบูรณ์ เป็นโครงการที่เซ็นทรัลทำ ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อการเพาะปลูกผลผลิตในชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น การเพาะเมล็ดพันธ์ผักสลัดอินทรีย์อย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและการใช้สารเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในการกำจัดศัตรูพืช โดยการสนับสนุนโรงเรือนเพาะปลูกจำนวน 9 โรงเรือน เป็นเงินจำนวน 909,000 บาท สนับสนุนต้นกล้าอโวคาโดจำนวน 300 ต้นและ Tops Market รับซื้อผลผลิตของชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559โดยยอดขายตั้งแต่ปี 2559-2562 เป็นจำนวนเงิน 29,944,024 บาททำให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง

​3.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์  บ้านนาสะอุ้งตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาก่อตั้งชุมชนมานานกว่า 22 ปี ห่างจากภูทับเบิกเพียง 10 กม. แต่ขาดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งระบบฟ้าและน้ำประปาไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ 

โครงการเซ็นทรัลทำจึงติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจำนวน 77 ครัวเรือนประมาณ 300 คนเป็นจำนวนเงิน 1,435,506 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มแสงสว่างที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต เพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืนโดยใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

​ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอด ให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคง จึงเป็นที่มาของโครงการต่างๆ ภายใต้เซ็นทรัล ทำ อาทิ ปลูกผักปลอดภัย และการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯลฯ 

การศึกษาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้าม กลุ่มเซ็นทรัลจึงให้ความสำคัญกับโครงการด้านการศึกษา อาทิ โครงการสร้างห้องเรียนอนุบาลต้นแบบ, โครงการเซ็นทรัลทำ-ประชารัฐ, โครงการเซ็นทรัลทำ, โครงการจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

แม็คโคร รวมพลังพนักงานจิตอาสา

นภาวรรณ จุลพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปแม็คโคร สาขาสัตหีบ นำพนักงานอีกกว่า 40 คน จับมือกองเรือยุทธการ ร่วมเก็บขยะที่บริเวณชายหาดดงตาล อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ในระยะทาง 500 เมตร

You May Like