‘คลังหน่วยกิตแห่งชาติ’ นำร่อง 4 มหาวิทยาลัย กลางปี 2566

admin

อว.ผนึก SkillLane เปิดตัวโครงการนำร่องจัดทำคลังหน่วยกิตแห่งชาติ ส่งเสริม Lifelong Learning เพื่อรองรับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย นำผลเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ และประสบการณ์ทำงาน เทียบโอนและสะสมหน่วยกิต ประเดิมนำร่อง 4 มหาวิทยาลัย เริ่มกลางปี 2566