AZ ชูผลวิจัย ยืนยัน ยา AZD7442 ป้องกันโรคระยะยาว

admin

แอสตร้าเซนเนก้า เผยผลการวิเคราะห์การทดลองใช้ยา AZD7442 จากการศึกษาระยะที่ 3 ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคโควิด-19 ยืนยันว่ายามีประสิทธิผลสูงและสามารถป้องกันโรคได้ในระยะยาว