ก.ล.ต. เปิดตัว “คู่มือแนวปฏิบัติฯ”ความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศ

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:3 Minute, 9 Second

ก.ล.ต. เปิดตัว “คู่มือแนวปฏิบัติฯ” การบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง สภาพภูมิอากาศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้เปิดตัวคู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน (Guidelines on Management and Disclosure of Climate-related Risk by Asset Managers) หรือ “คู่มือแนวปฏิบัติฯ” เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศในการบริหารจัดการลงทุน ช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศผ่านกลไกของตลาดทุน และสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN)

ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน เป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกของไทย ที่ได้ประกาศการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของคณะทำงานเพื่อพัฒนากรอบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-Related Financial Disclosure : TCFD) อย่างเป็นทางการ (TCFD Supporter) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

และในปี 2564 ก.ล.ต. ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลในมิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงข้อมูล climate risk ต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ก.ล.ต. ได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน เพื่อเป็นคู่มือภาคสมัครใจให้ผู้ประกอบธุรกิจที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำนึงถึงความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบทางการเงินที่มีต่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบตามแนวทางของ TCFD เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและลดความเสี่ยงด้านการฟอกเขียว (greenwashing) รวมทั้งเป็นกลไกตลาดที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำด้วย

ทั้งนี้ ตลอดทั้งปี 2566 ก.ล.ต. มีแผนที่จะจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ (capacity building) ให้ผู้ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 25 มกราคม 2566 จะจัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจผู้ประกอบธุรกิจ และในวันที่ 30 มกราคม 2566 ก.ล.ต. ร่วมกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรและ CDP จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Improved Capacity and Skills in TCFD Knowledge and Reporting”

เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการบริหารจัดการลงทุนที่คำนึงถึง climate risk จะช่วยเติมเต็มระบบนิเวศให้สมบูรณ์มากขึ้นและเป็นการเพิ่มบทบาทของผู้ลงทุนสถาบันในตลาดทุนให้มีการบริหารจัดการเงินลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าของเงินลงทุน และจะช่วยยกระดับตลาดทุนไทยอีกชั้นหนึ่งในการตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมจากการที่ประเทศไทยร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 – 25 ภายในปี 2573 รวมถึงช่วยให้ตลาดทุนไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้าน climate action ของ UN ต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาคู่มือฯ และภาคผนวกตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศโดยผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนต่างประเทศ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf และ

https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Appendix_Climate_Risk_Management_Guidelines.pdf

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

บ้านปู เน็กซ์ ยกระดับการเรียนรู้ ติดตั้งโซลาร์ มอบแสงสว่างโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

บ้านปู เน็กซ์ ต่อยอด โครงการ “Light & Learn” ปีที่ 5 ติดตั้งโซลาร์ มอบแสงสว่าง สร้างการเรียนรู้และประโยชน์ให้เยาวชนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 73 โรงเรียน

You May Like