“เซ็นทรัล ทำ” สร้างงาน สร้างอาชีพ 6 โครงการต้นแบบ

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:11 Minute, 19 Second

“เซ็นทรัล ทำ” ผนึกทุกภาคส่วน สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่าน 6 โครงการต้นแบบที่ลงมือทำร่วมกับชาวเชียงใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

กลุ่มเซ็นทรัล ตอกย้ำการร่วมลงมือทำกับชาวเชียงใหม่ ภายใต้การขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนของ “เซ็นทรัล ทำ” ผ่านแนวทาง การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ และบรรเทาสาธารณภัย, การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาส อย่างเท่าเทียม, การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, การลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลิตและลดปริมาณขยะอาหาร, การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย, การฟื้นฟูสภาพอากาศ ลดมลภาวะ และผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียน

ในปี 2564 ที่ผ่านมา เซ็นทรัล ทำ ครอบคลุมกว่า 44 จังหวัด ช่วยเหลือชุมชนกว่า 500,000 คน รวมกว่า 100,000 ครัวเรือน ทั่วประเทศ โดยสามารถสร้างรายได้คืนสู่ชุมชนผ่านการรับซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อนำมาจำหน่ายในร้านเครือกลุ่มเซ็นทรัล มากกว่า 1,500 ล้านบาท และฟื้นคืนผืนป่ากว่า 2,000 ไร่ เพื่อสานต่อความตั้งใจที่จะสร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน และสังคม ให้กับชาวเชียงใหม่ โดยผ่าน 6 โครงการต้นแบบความยั่งยืน

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 75 ปี ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมกับสังคม บนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า “ความยั่งยืน” เกิดจากความมุ่งมั่นทำด้วยใจ และไม่สามารถสร้างได้ด้วยใครคนเดียว จึงต้องเริ่มต้นจากความร่วมมือกัน ตั้งใจทำ และมุ่งมั่นที่ จะทำในระยะยาว เพราะทุกการลงมือทำเริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆ ไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ และต้องเกิดจากการร่วมกันของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภายในองค์กร พนักงาน ผู้บริหาร สู่ภายนอกองค์กร ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ โครงการเซ็นทรัล ทำมุ่งมั่นพัฒนา ผ่านแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับชุมชน ลดความเลื่อมล้ำ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นการสร้างความเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

โครงการต้นแบบความยั่งยืน เซ็นทรัล ทำ ที่ผ่านการทำร่วมกันกับชุมชนต่าง ๆ ใน จ.เชียงใหม่ มีดังนี้

  1. โครงการชุมชนต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์และท่องเที่ยววิถีชุมชน เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2560 ในพื้นที่ แม่ออน ตำบลแม่ทา โดยโครงการเซ็นทรัล ทำ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน นอกจากเป็นแหล่งเพาะปลูกผลผลิตอินทรีย์ที่มีคุณภาพจากต้นทางแล้ว เซ็นทรัล ทำ ยังเข้าไปทำงานร่วมกับชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ จนก่อให้เกิดโครงการและความร่วมมือต่างๆมากมาย เช่น การพัฒนาผลผลิต การรับซื้อ การสร้างแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเน้นผักพื้นเมือง และผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป ส่งขายที่ท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และโครงการจริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากกว่า 3.2 ล้านบาท (ข้อมูลถึงธันวาคม 2564) เซ็นทรัล ทำ ยังให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารอบรมและห้องคัดแยกเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และสนับสนุนการปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผักให้เป็นไปตามมาตรฐาน อ.ย.และติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร และจัดซื้อรถขนส่งห้องเย็นให้กับชุมชน และมีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการข่วงชีวิต วิถียั่งยืน (Mae Tha Sustainable Living) ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน

นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มของเกษตรรุ่นใหม่อีก 20 ราย ภายใต้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนแม่ทา ออร์แกนิค” เพื่อรองรับกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการทำเกษตรแบบยั่งยืนในปัจจุบันรวมถึงแนวทางด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชน การจัดทำที่พักโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นการขยายผลจากการดำเนินธุรกิจของ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด ที่มีสมาชิกประมาณ 60 ราย และมีการสร้างเครือข่ายสมาชิกเพิ่มเติม 10% ต่อปี

  1. โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ระหว่างกลุ่มเซ็นทรัล กับ โรงเรียนบ้านพระนอน พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) จะเป็นการเรียนการสอนแบบการบูรณาการข้ามศาสตร์ และได้รับความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาร่วมกันออกแบบและเป็นที่ปรึกษา ศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายการศึกษาในจังหวัดภาคเหนือ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม การสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ วัฒนธรรมและความสงบสุขอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนการทำงานปรับปรุงพื้นที่จาก กองพันพัฒนาที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ชุมชนดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และเครือข่ายโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้นักเรียน หน่วยงานภายนอก ประชาชนทั่วไปผู้สนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยแบ่งฐานการเรีนรู้เป็น 11 ฐาน ได้แก่ การจัดการความรู้ : ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ, ฐานห่มดิน, ฐานปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, ฐานสร้างฝายชะลอน้ำ, ฐานคันนาทองคำ, ฐานปุ้ยน้ำหมัก 7 รส, ฐานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ, ฐานคนมีน้ำยา, ฐานคนรักษ์สุขภาพ, ฐานคนมีไฟ, ฐานปลูกผักในแปลงแบบผ่าท้องช้าง และฐานคนเอาถ่าน
  2. โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์สวมใส่ช่วยเดินสำหรับคนพิการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มเซ็นทรัล ได้ให้การสนับสนุน Innovation Fabrication Lab INNO FAB โดยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดทำสนามฝึกซ้อมให้กับคนพิการทั้ง 10 ฐานกิจกรรม ตามข้อกำหนดในการแข่งขันระดับนานาชาติ และการว่าจ้างคนพิการที่มีคุณสมบัติในเรื่องที่มีร่างกายสมบูรณ์แต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวของร่างกายในช่วงล่างลงมาได้ เพื่อให้สวมใส่หุ่นยนต์และการทดสอบการช่วยเดินกับทั้ง 10 ฐานกิจกรรม จำนวนคน 2 คน เป็นระยะวลา 2 ปี โดยเป็นตัวแทนประเทศเทศไทย เข้าแข่งขันกับทีมจากหลายประเทศทั่วโลกในรายการ CYBATHLON 2024 ETH Zurich ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2567 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในประเภท Exoskeleton

ทั้งนี้ Exoskeleton คือ อุปกรณ์ที่สวมใส่บนร่างกายและทำงานควบคู่กับมนุษย์เพื่อทำหน้าที่เพิ่มสมรรถนะการทำงานหรือการเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่ โดยเป็นอุปกรณ์ที่เกิดจากการประยุกต์ศาสตร์ทั้งด้าน Robotics (โรบอติกส์) และ Biomechatronics (ไบโอเมคคาทรอนิกส์) ไว้ด้วยกัน ซึ่งอาจทำมาจากวัสดุที่มีความแข็ง เช่น โลหะ คาร์บอนไฟเบอร์ หรือ จากวัสดุที่อ่อนนุ่มหรือยืดหยุ่นทั้งหมดก็ได้ ตัวอุปกรณ์ Exoskeleton สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า นิวเมติกส์ แรงคาน ไฮดรอลิกส์ หรือการใช้เทคโนโลยีหลายๆ อย่างร่วมกัน เพื่อให้ระบบแขนขากลสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยความแข็งแรงและความทนทานที่เพิ่มขึ้น

  1. โครงการจริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่ ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดต้นไม้คำเที่ยง บนถนนอัษฎาธร หนึ่งในโครงการแห่งความจริงใจและใส่ใจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดรักษ์โลก (Eco-friendly) และ CSV (Creating Shared Values) ภายในโครงการเป็นที่ตั้งของตลาดจริงใจซึ่งเป็นตลาดปลอดโฟม (No foam 100%) รณรงค์ให้ลูกค้านำกระเป๋าผ้ามาใส่สินค้าเพื่อลดขยะพลาสติก มีจุดตั้งถังขยะแยกประเภทเพื่อส่งต่อไปในกระบวนการจัดการขยะที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการนำเศษผักผลไม้จากแผงร้านค้ามาทำเป็นปุ๋ยไส้เดือนเพื่อใช้ในการบำรุงต้นไม้ และยังมีการต่อยอดโดยการนำถุงพลาสติกใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นบล็อกปูถนน ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการจัดการขยะพลาสติกให้หมุนเวียนและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จัดแสดงผลงาน ส่งเสริมภูมิปัญญา อัตตลักษณ์ไทย โดยมีแนวคิดหลักแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อาหาร ศิลปะ และงานฝีมือ พื้นที่ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ตประกอบไปด้วย

• ตลาดจริงใจเชียงใหม่ เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 06.30 – 13.00 น. แบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่

o โซนจริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ – จำหน่ายพืชผัก-ผลไม้ออร์แกนิค และปลอดสารจากเกษตรกรตัวจริงในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค รวมไปถึงสินค้าแปรรูป อาหารพร้อมทาน ขนม และเบเกอรี่โฮมเมด เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของ กลุ่มเซ็นทรัล เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2555

o โซนรัสติคมาร์เก็ต – ตลาดรวมสินค้าแฮนด์เมดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ จุดนัดพบของคนรักงานศิลปะ งาน DIY สินค้าแฮนด์เมด ทั้งงานคราฟต์ ของแต่งบ้าน โดยช่างฝีมือคนท้องถิ่น ซึ่งออกแบบเองและนำมาขายด้วยตัวเอง นอกจากนั้นยังมีของสะสมหลากสไตล์ของใช้แนววินเทจ

• จริงใจแกลเลอรี เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์(หยุดวันจันทร์) เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลป์ โดยจะมีนิทรรศการหมุนเวีนให้ชมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะไทยเป็นเวทีที่ผลักดันศิลปินไทยสู่เวทีโลก
• ร้านค้าไอเดียเก๋ ชุมชนงานคราฟต์ คาเฟ่และร้านอาหารโฮมเมด โดยในโซนนี้จะประกอบไปด้วยร้าน Tops Green (ท็อปส์ กรีน) สโตร์สีเขียวแห่งแรกในไทย และร้าน Good Goods สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านการออกแบบให้มีความร่วมสมัย และเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดให้บริการทุกวัน

  1. ร้าน Tops Green (ท็อปส์ กรีน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล สโตร์สีเขียวแห่งแรกปักหมุดที่ ‘จริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่’ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยแนวคิด “ร้านค้าสีเขียวเพื่อชาวเชียงใหม่ ชีวิต และโลกที่ดีขึ้น” ต่อยอดเป็นคอมมูนิตี้เพื่อ Quality Time Together สำหรับชาวเชียงใหม่และกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตแบบ Green Lifestyle อัดแน่นสินค้าคุณภาพมากมาย โดยมีสินค้าท้องถิ่นกว่า 1,200 รายการ จาก 13 ชุมชน และ 14 ผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิค พร้อมอิ่มอร่อยกับร้านดังประจำท้องถิ่น และยังให้ความสำคัญกับกระบวนการรีไซเคิล โดยชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ผลิตจากเส้นใยขวดพลาสติกรีไซเคิล 6-8 ขวด และผ้ากันเปื้อน 1 ผืน จากขวดพลาสติกรีไซเคิล 10 ขวด, จัดจุดคัดแยกวัสดุรีไซเคิลร่วมกับ Green Rood, จัดโครงการ Food for Good Deed อาหารปันสุข ร่วมกับมูลนิธิ SOS บริจาคอาหารส่วนเกิน (Surplus Food) ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเชียงใหม่ 6 ชุมชนและสถานสงเคราะห์กว่า 2,700 ครัวเรือน, Craftmanship-จำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าHand-made สินค้าดีไซน์ และช่วยส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่น ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ รายได้จากการจำหน่ายกระจายสู่ชุมชน รวมถึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมออกสู่สังคม
  2. ร้าน good goods สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพและออกแบบให้มีความร่วมสมัย พร้อมด้วยความปรารถนาที่จะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและสนับสนุนชุมชนไทยให้มีความสุข โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าจะถูกนำกลับไปพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป ภายใต้วิสาหกิจเพื่อสังคม เซ็นทรัล ทำ ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ของกลุ่มเซ็นทรัล ที่มุ่งมั่นยกระดับงานหัตถศิลป์ไทย ปรับให้เข้ากับยุคสมัย สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจงานศิลปหัตถกรรม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทย ส่งผ่านและเชื่อมโยงทักษะวิถีไทยจากรุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้ good goods คอนเซ็ปต์สโตร์ (Concept Store) สาขาแรก เปิดเมื่อปี 2562 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งได้รับความนิยมจากทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี และ เมื่อต้นเดือน พฤษภาคม 2565 ได้เปิดสาขาที่สอง ที่โครงการจริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ภายในร้านกว่า 500 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมสินค้า ประกอบด้วย 4 โซน ดังนี้

  1. Zone Food & coffee โซนอาหารแห้งขนม และกาแฟ แก้ว มัก และดริปเปอร์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ
  2. Zone Fashion โซนเสื้อผ้าเครื่องประดับหมวกรองเท้าและของที่ระลึก
  3. Zone Craft & Home โซนงานคราฟต์ต่างๆ กระบุง บุ้งกี๋ ตะกร้า เครื่องสานทุกชนิด แจกันเซรามิก ตุ๊กตา โครเชต์ พวงกุญแจ หมอน เป็นต้น
  4. Zone Art โซนงานภาพพิมพ์ งานภาพวาดต่างๆ งานศิลปินที่ทำร่วมกับกุ๊ดกุ๊ดส์ และที่โดดเด่นที่สุดคือ บาร์กาแฟ

ภายในร้านได้ถูกตกแต่งภายใต้บรรยากาศของภาคเหนือ ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่ทันสมัย มีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวล้านนามาใช้ในการวางแปลนร้าน โดยมีบาร์กาแฟเป็นจุดศูนย์กลาง รายล้อมด้วยโซนอื่นๆ เปรียบเสมือนการจัดสำรับขันโตก ที่จะจัดวางอาหารหลักไว้ตรงกลาง ส่วนเครื่องเคียงต่างๆ อยู่รอบ ร้าน good goods ตั้งอยู่ในโครงการจริงใจมาร์เก็ต ใกล้กับตลาดต้นไม้คำเที่ยง บนถนนอัษฎาธร จังหวัด เชียงใหม่ เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 7.00-17.00 น. หรือสามารถสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ FB: http://m.me/aboutgoodgoods Line: @aboutgoodgoods

กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านความร่วมมือและการลงมือทำ เพื่อต่อยอดความสำเร็จโครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ทำด้วยกันทำด้วยใจ ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม มุ่งให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

"อเล็กซ์ เรนเดลล์" หนุ่มนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

หัวใจสำคัญของการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานก็คือ การเลือกคนที่มีทัศนคติ และจิตใจที่ดี ด้วยความเชื่อที่ว่า เรื่องงาน คนทุกคนสามารถฝึกได้ พัฒนาได้ แต่หากจิตใจไม่ดี ทัศนคติไม่ได้ มันยากที่จะพัฒนาหรือเข้าไปเปลี่ยนแปลง