“เบทาโกร” บริหารความต่าง สร้าง Great Workplace คนทำงาน

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:5 Minute, 15 Second

“เบทาโกร” ชูแนวคิด One Thought, One Goal, One Team บริหารความหลากหลายในองค์กร พร้อมย้ำ Core Values “PIPIQ+” บ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กร มุ่งเน้นการทำงานอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับฟังอย่างตั้งใจ และกล้าท้าทายตัวเองด้วยการเปลี่ยนแปลงรับสิ่งใหม่ๆ ผสานการทำงานผ่านข้อมูล และเทคโนโลยี

เยเนอเวียบ ศิริวรรณ ฟิเนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)หรือ BTG กล่าวว่า เบทาโกร เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลากหลายกว่า 32,000 คน เบทาโกรได้กำหนดเป้าหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งสู่การเป็น “Great Workplace” เป็นองค์กรที่น่าทำงาน และทุกคนอยากร่วมงานด้วย ตลอดจนร่วมกันพัฒนาตนเอง องค์กร และอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการหลอมรวมบุคลากรผ่านแนวคิด One Thought, One Goal, One Team สร้างเป็น “BETAGRO DNA”

จากความหลากหลายเจนเนเรชั่นของพนักงาน เบทาโกรจึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารในรูปแบบเรียบง่าย ด้วยแนวคิด “One Thought, One Goal, One Team” หล่อหลอมให้มีความคิด ความเข้าใจ (One Thought) เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงขององค์กร โดยมีเป้าหมายและทิศทางการทำงานเดียวกัน (One Goal) ด้วยการทำงานเป็นทีม (One Team) สร้างเป็น “BETAGRO DNA” ที่ประกอบด้วย จุดประสงค์และความเชื่อองค์กรที่ว่า “เบทาโกรมุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพราะเชื่อว่าทุกคนต้องมีทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ดีกว่า เบทาโกรจึงทุ่มเททำงานหนัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน

เยเนอเวียบ ศิริวรรณ ฟิเนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ เบทาโกร ยังมี Core Values ที่เรียกว่า “PIPIQ+” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบ่มเพาะวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร มุ่งเน้นการทำงานอย่างมืออาชีพ รู้ลึก รู้จริง มีเหตุผล (Professional) และซื่อสัตย์ โปร่งใส (Integrity) พร้อมทั้งใส่ใจ ห่วงใย รับฟังอย่างตั้งใจ (People and Customer centric) และทุกคนต้องกล้าเปลี่ยน ท้าทายตัวเอง ทำสิ่งใหม่ (Innovation) ที่สำคัญต้องยึดมั่นในคุณภาพ ใส่ใจรายละเอียด ทุกขั้นตอน (Quality Driven) ผสานรากฐานการทำงานผ่านข้อมูล และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อ Transform ตนเอง และองค์กรให้เติบโตแข็งแรงอย่างยั่งยืน

การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเรื่อง One Thought, One Goal และ One Team กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงนี้ไม่เพียงแค่ทำให้พนักงานเบทาโกรทั้งหมดมีความเข้าใจในตัวตนที่แท้จริงขององค์กร และวัฒนธรรมในการทำงานทำให้มีความชัดเจนทั้งเป้าหมาย และแผนงานแล้ว แนวคิดนี้ ยังทำให้พนักงานเบทาโกรรับรู้ถึงความหมายของงานที่ทำอย่างลึกซึ้ง เข้าใจคุณค่าของตัวเองที่มีต่อองค์กร ต่ออุตสาหกรรมอาหาร และพร้อมที่จะดึงศักยภาพและความสามารถในตัวเองออกมาอีกด้วย

การพัฒนาบุคลากร หัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การพัฒนาทักษะและความสามารถพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้ทุกคนเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และร่วมกันขับเคลื่อนเบทาโกรไปสู่ “High Performance Organization” โดยเรื่องนี้ เยเนอเวียบ กล่าวว่า เบทาโกรมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ (Leadership Skill) เพื่อสามารถบริหารจัดการงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงาน (Functional Skill) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทั้งยังมีโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานผู้มีศักยภาพสูง และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Talent and Succession) โดยเร่งกระบวนการสร้างความพร้อมของ Future Leader ที่เน้นการพัฒนาความสามารถและศักยภาพหลากหลายด้านให้ครบเครื่อง ทันต่อการเติบโตของธุรกิจภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย

ขณะเดียวกันยังติดอาวุธ เสริมสร้าง Soft Skill ด้าน Coaching ให้กับกลุ่มผู้นำ ผ่านระบบ Performance Coaching System เพื่อให้หัวหน้างานเป็นผู้ฟังที่ดี เข้าใจในความแตกต่าง กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ ที่ทำให้พนักงานสามารถก้าวข้ามข้อจำกัด สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้งาน และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่

“เราออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้พื้นฐานของพนักงาน ให้สอดคล้องกับแต่ละระดับตำแหน่ง (Job Level) อย่างเหมาะสม ครอบคลุม Functional และ Soft Skill โดยสร้างแพลตฟอร์มการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านความรู้ดิจิทัล เพื่อให้เกิด Digital Mindset ควบคู่ไปกับการสร้างทักษะใหม่ ล่าสุดเราได้จัดตั้ง Betagro Transformation Academy ที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนที่มีมาตรฐาน มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย และจัดการเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อสร้าง New way of working เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายใน – ภายนอกองค์กรอย่างเข้มข้น มุ่งยกระดับขีดความสามารถใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ”

“เยเนอเวียบ” กล่าวอีกว่า เบทาโกรยังกำหนดเป้าหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งสู่การเป็น “Great Workplace” นอกจากสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายและแผนงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เบททาโกรยังตั้งใจมอบบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีความสุข ผ่านแนวคิด Great Workplace เพื่อให้เกิดสมดุลในการบริหารจัดการชีวิตแบบองค์รวม ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

เบทาโกร จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุข เสียงหัวเราะและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมา อาทิ กิจกรรมวันตรุษจีน ที่มีการมอบส้มมงคลโดยกลุ่มผู้บริหาร การเชิดสิงโตสร้างสีสัน ครื้นเครง การสอยดาวต้นแต๊ะเอีย และกิจกรรมวันสงกรานต์ ที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พร้อมเกมส์ การละเล่นต่าง ๆ มากกมาย ตลอดจนกิจกรรมมินิคอนเสิรต์จากเหล่าศิลปิน รวมถึงกิจกรรมเปิดมุมมอง สร้างพลังบวกในการทำงานและการใช้ชีวิตจากเหล่ากูรูที่มีความความรู้ มีประสบการณ์มากมาย

ส่วนของการสร้างสรรค์บรรยากกาศที่ดีในการทำงาน เบทาโกรได้ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงานให้ทันสมัย มีพื้นที่ที่ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบ co-working space ตอบโจทย์ Digital lifestyle และวิถีการทำงานแบบ Hybrid ของคนรุ่นใหม่ ที่สำคัญยังสร้างบรรยากาศการรับฟัง – พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Open Discussion) และสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับ ผ่านกิจกรรม Town hall ในระดับองค์กร และสายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการทำงานในรูปแบบ “Work Smart” ที่มุ่งเน้นการวางแผนอย่างเป็นระบบ เคารพเวลาของเพื่อนร่วมงาน ด้วยการจัดตารางงานอย่างเป็นระเบียบ ประชุมอย่างกระชับ เพื่อให้งานที่ทำออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะนอกจากงานจะสำเร็จแล้ว ยังมีเวลาว่างที่จะทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ตัวเองสนใจหรือต้องการ รวมถึงยังมีเวลาให้ครอบครัว ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานอีกด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

โฮมโปร จับมือพันธมิตร สร้างมูลค่าของเก่า ต่อยอดไอเดียรักษ์โลก

โฮมโปร เดินหน้าไม่หยุด ต่อยอดภารกิจสร้างโลกสีเขียว เปิดตัวรถขนสินค้า EV Truck ใช้พลังงานสะอาด 100% ขณะที่โปรเจค “แลกเก่าเพื่อโลกใหม่” ผนึกกำลังเอสซีจีซี เปลี่ยนของเก่าเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ กลับมาเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารักษ์โลก พร้อมเดินหน้าสร้างอีโค โปรดักส์​ จัดกระบวนทัพในองค์กร มุ่งเป้าสู่ Net Zero ปี 2050

You May Like