BTG พัฒนา “โรงเรียนในโรงงาน” ยกระดับความรู้เติมศักยภาพพนักงาน

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:1 Minute, 18 Second

เบทาโกร ผสานสถานศึกษา มทร.ล้านนา – มจธ.ยกระดับความรู้ เพื่มศักยภาพพนักงานระดับ ปวส. สู่ปริญญาตรี ผ่านความร่วมมือ “โครงการพัฒนาพนักงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงานผ่านการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาไตรภาคี”

ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาพนักงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงานผ่านการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาไตรภาคี” ร่วมกับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)” โดย “ผศ.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน” รักษาราชการแทนอธิการบดี และ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)” โดย “รศ.สุวิทย์ แซ่เตีย” อธิการบดี

เบทาโกร มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถพนักงานเบทาโกรในระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ในรูปแบบ “โรงเรียนในโรงงาน” โดยเน้นการเรียนรู้แบบWork & Project base learning

“โครงการพัฒนาพนักงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงานผ่านการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาไตรภาคี” เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรรม เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในรูปแบบโรงเรียนโรงงาน พร้อมทั้งขยายรูปแบบการพัฒนากำลังคนผ่านการจัดการศึกษาและวิจัย สร้างระบบการศึกษาไตรภาคี โดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้งานเป็นฐาน กลวิธีการสอน (Didactic) และการพัฒนาครูด้วยแพลตฟอร์มเบทาโกร ให้สามารถผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

CFO Platform คืออะไร ปล่อยคาร์บอนต้องรายงาน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อันเป็นผลมาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์มีส่วนในการสร้างขึ้น กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักและต่อเนื่องถึงมนุษยชาติผู้ก่อเหตุ ทำให้ปัจจุบัน มนุษย์ต้องมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมกับการปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ เพื่อทำให้โลกกลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงเดิม หรือในสภาพที่มนุษย์ในอนาคตใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ