ตั้ง Academy ปั้นบุคลากรรับ New S-Curve พื้นที่ EEC

admin

‘ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น’ ก่อตั้ง Academy เพาะบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รองรับอุตสาหกรรม New S-Curve ในพี้นที่ EEC ร่วมมือ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มทร.ตะวันออก พัฒนาหลักสูตรการเรียน