‘ประชาธิปัตย์’ ลุยปีแห่งความเท่าเทียม ขจัดการเลือกปฏิบัติ

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:4 Minute, 23 Second

ปชป. เตรียมปั้น CGEO ในองค์กร นำตัวแทน LGBT ยื่นข้อเสนอประธานรัฐสภา ช่วยผลักดันและขจัดการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จับมือภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม รณรงค์ปี 2020 เป็นปีแห่งการขจัดการเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศพรรค เปิดเผยว่า วันนี้ในฐานะตัวแทนพรรคได้นำตัวแทนกลุ่ม LGBT ทั้งภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เข้ายื่นข้อเสนอเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศต่อท่านประธานรัฐสภาผ่านนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

นางดรุณวรรณ กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีกฎหมาย พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 แล้ว โดยคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน โดยพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายจุรินทร์ ได้เห็นความสำคัญในการขจัดการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเห็นได้จากการที่พรรคมีการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็น 1 ใน 15คณะกรรมการยุทธศาสตร์หลักของพรรค เพื่อให้มีการดำเนินกิจกรรมในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม

ที่ผ่านมาพรรคได้มีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรง ในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเพศวิถี พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่อสตรีและเพศวิถี ในช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กิจกรรมต่อจากนี้พรรคพร้อมจะเป็นตัวกลางในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยเฉพาะในปี 2563 ที่ต้องการให้เป็นปีแห่งการรณรงค์อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเชิญชวนภาคธุรกิจมาลงนามความร่วมมือในการขจัดการเลือกปฏิบัติในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน

“การมายื่นข้อเสนอในวันนี้ นอกจากต้องการให้กลไกของของรัฐสภา เกิดการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว พรรคยังต้องการสื่อให้เห็นว่าการยื่นข้อเสนอต่อประธานรัฐสภา ทุกคนควรทำในแนวทางที่สร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศเพื่อสร้างการยอมรับและแนวร่วมต่อกลุ่ม LGBT ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้มิติทางด้านเศรษฐกิจก็มีความสำคัญ หากขจัดการเลือกปฏิบัติได้ก็จะส่งผลต่อการสร้างอาชีพและรายได้ด้วยเช่นกัน” นางดรุณวรรณ กล่าว

ด้านนายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กล่าวว่าสภาพปัญหาต่าง ๆ ของ LGBT มาจากการถูกเลือกปฏิบัติทั้งสิ้น ควรจะต้องผลักดันให้เกิดกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ….ให้เกิดขึ้น หากสำเร็จจะส่งผลให้ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ…. ที่กำลังอยู่ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กำลังจะเข้าสู่สภาในเร็ววันนี้ รวมทั้งการขับเคลื่อนกฎหมายสมรสเท่าเทียม โดยแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448 ที่สอดคล้องกัน และกฎหมายรับรองเพศสภาพที่จะทำขึ้นสำหรับบุคคลข้ามเพศในการรับรองอัตลักษณ์เพศใหม่ โดยได้สิทธิและหน้าที่ตามเพศสภาพที่ข้ามไปให้สำเร็จโดยเร็ววัน ทั้งนี้ประเทศไทยได้มีการลงนามพันธะกรณีระหว่างประเทศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศและอนุสัญญา เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนรวม 8 ฉบับ

ดร.ณัฐพงษ์ รอบคอบ CEO จาก Hey Capp Group ผู้ดำเนินธุรกิจทางด้าน Start Up กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นภาคธุรกิจต้องการให้มีการขจัดการเลือกปฏิบัติ หากประเทศไทยสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นกลุ่ม LGBT ให้มาท่องเที่ยวได้มากขึ้น ปัจจุบันกลุ่ม LGBT ในภูมิภาคเอเซียมีจำนวนกว่า 288 ล้านคน หากสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทยได้เพียงแค่ 10% ก็จะสามารถสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศได้ถึง 2 ล้านล้านบาท ถือเป็นสัดส่วน 2 เท่า จากเป้าตัวเลขทางด้านการท่องเที่ยวที่จะมาจากกลุ่ม LGBT ที่รัฐได้มีการตั้งเป้าไว้

ส่วนนายกฤษฎิ์ เพียรมุ่งสัมพันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศพรรค กล่าวว่า อยากให้ผู้หญิงและกลุ่ม LGBT ได้รับการส่งเสริมบทบาทมากขึ้นในเรื่องสำคัญ เช่นการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง มีการออกหลักสูตรอบรมผู้บริหาร Chief Gender Equality Officer ( CGEO ) เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ การเพิ่มสัดส่วนของผู้หญิงและกลุ่ม LGBT ในนามพรรคการเมือง หรือลงสมัคร สส. ได้รับเลือกเป็น สว.เพื่อสะท้อนปัญญาที่เกิดจากเหตุแห่งเพศได้อย่างแท้จริง เช่นกลุ่ม LGBT สะท้อนปัญหาเรื่องกฎหมายสมรส รวมถึงบทบาททางเศรษฐกิจ ที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นประเทศ LGBT Friendly เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยว

ทางด้านนายแทนคุณ จิตต์อิสระ กล่าวว่าจะนำกราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อผลักดันตามกลไกของของรัฐสภาต่อไปเพื่อให้สามารถส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งเร่งรัดการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ….ให้สำเร็จและสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการยอมรับสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมระหว่างเพศซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้นายแทนคุณยังย้ำว่าการแสดงออกต่าง ๆ ต้องทำในแนวทางที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับกาลเทศะด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

LINE MAN ยืนหนึ่ง ผู้ช่วยสายกิน

LINE MAN ขึ้นแท่นแอปฯเบอร์หนึ่งผู้ช่วยสุดฟิน ที่แข็งแกร่งด้านบริการ อัดแน่นด้วยคุณภาพ สู้ไม่ถอยแม้ส่งไกลเพื่อมื้ออร่อยของลูกค้า ตอกย้ำความเป็น “ผู้ช่วยเบอร์หนึ่ง” ครองใจผู้ใช้ พร้อมเผยข้อมูลพฤติกรรม “ที่สุดของสายกิน” ของปี 2019 พร้อมตั้งเป้าอัดแคมเปญตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการลูกค้า

You May Like