ราชกรุ๊ปจับมือ กรมป่าไม้ ส่งเสริมสร้างป่าชุมชน

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:3 Minute, 37 Second

“ป่าชุมชนบ้านปี้” จังหวัดพะเยา คว้าสุดยอดป่าชุมชนของประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2562

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวดป่าชุมชน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยป่าชุมชนบ้านปี้  จังหวัดพะเยา คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “ป่าชุมชน: สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”  การนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

การประกวดป่าชุมชนระดับประเทศ เป็นกิจกรรมในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 เป็นประจำทุกปี ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ และนับเป็นโครงการต้นแบบความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้วยแนวคิดการปลูกป่าในใจคน และขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบของป่าชุมชน โดยประชาชนในชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษาและบริหารจัดการป่าไม้ในท้องถิ่นตนเองด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม บ้าน-วัด-โรงเรียน และใช้ประโยชน์จากป่าด้วยวิถีแบบพอเพียงเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของชุมชน
 
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการปกป้องดูแลรักษาป่าไม้ของประเทศ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าให้ถึง 128 ล้านไร่ คิดเป็น 40% ของทั้งประเทศ ป่าชุมชนเป็นแนวทางที่ช่วยผลักดันให้ภารกิจการเพิ่มพื้นที่ป่ามีความก้าวหน้าเป็นลำดับ และยังเป็นเกราะป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ยังช่วยให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้ขยายผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตัวอย่างที่เห็นเป็นประจักษ์ คือ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่กรมป่าไม้ ได้ร่วมกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ  เห็นได้จากจำนวนชุมชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับชุมชนที่ขออนุมัติจัดทำโครงการป่าชุมชนจากกรมป่าไม้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจำนวนชุมชนและขนาดพื้นที่ป่าชุมชน ช่วยทำให้แนวคิดป่าชุมชนเผยแพร่กว้างขวาง ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ และมองเห็นประโยชน์จากการดูแลรักษาป่า เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของชุมชนมากยิ่งขึ้น
 
ปัจจุบัน จำนวนป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น 15,535 ป่าชุมชน คิดเป็นพื้นที่ป่ารวม 7,356,618 ล้านไร่ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนป่าชุมชนให้ถึง 10 ล้านไร่ ภายใน 5 ปี ซึ่งมั่นใจว่าพื้นที่ป่าชุมชนจำนวนนี้ จะคงอยู่ยั่งยืนด้วยพลังของชุมชนที่มีใจรักษ์ป่าและส่งต่อเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่นี้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างแน่นอน

 นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นกลไกที่ขับเคลื่อนเจตนารมณ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิผลเป็นรูปธรรม อันเป็นผลจากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมป่าชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศ

ตั้งแต่ ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้สนับสนุนป่าชุมชนผ่านกิจกรรมประกวดป่าชุมชนในโครงการดังกล่าวรวมจำนวน 1,683 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ป่า รวม 1,512,847.99 ไร่ นอกจากนี้ยังสามารถขยายผลแนวคิด “ป่าชุมชน” การอนุรักษ์และบริหารจัดการป่าแบบยั่งยืน และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลรักษาป่าผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชน และการสัมมนาเครือข่ายผู้นำชุมชนด้วย
 
ป่าชุมชนไม่เพียงเป็นแหล่งน้ำและอาหาร แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนจนทำให้สภาพอากาศแปรปรวน เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี


 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

กล้า ก้าว ไกล กับแนวคิดการจัดการ “ขยะ”

จากภาพรวมสถานการณ์ขยะในประเทศไทยปี 2561 (ข้อมูลของกรมครบคุมมลพิษ) พบว่าประเทศไทยมีขยะรวมกันทั่วทั้งประเทศมากถึง 27.93 ล้านตันต่อปีหรือคิดเป็นปริมาณ 76,520 ตันต่อวัน เฉลี่ยคนไทยทิ้งขยะมากถึง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน

You May Like