‘ซีเค พาวเวอร์’ พัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญายั่งยืน

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:4 Minute, 45 Second

‘ซีเค พาวเวอร์’ ขับเคลื่อนสังคมสู่ภูมิปัญญาที่ยั่งยืน ชู 2 กลยุทธ์ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ การเสริมสร้างคุณค่าแก่สังคมและชุมชน

ตวงพร บุณยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนในงาน “GCNT Forum 2023: Partnership for Human Capital 5.0 – Towards Sustainable Intelligence รวมพลังพันธมิตรเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน” จัดขึ้นโดยสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT หรือ United Nation Global Compact Network Thailand) ร่วมกับ สหประชาชาติในประเทศไทย ซีเค พาวเวอร์ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการ “ผลักดันชุมชนรอบโรงงานไฟฟ้าและบริเวณใกล้เคียงให้เติบโตไปพร้อมองค์กร ผ่านการพัฒนาทักษะและต่อยอดนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น” สู่“การสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน” เวทีเสวนาหัวข้อ “ปั้นคนให้ก้าวไปข้างหน้า และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ในงาน GCNT Forum 2023

ตวงพร บุณยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

“ซีเค พาวเวอร์ สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าและบริเวณใกล้เคียง ให้เติบโต มีอาชีพ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ผ่าน 2 กลยุทธ์สำคัญ คือ Environmental and Social Empowerment หรือ การสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน และ Value Creation For Society หรือการเข้าไปเสริมสร้างคุณค่าแก่สังคมและชุมชน นั้นยังเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน”

ซีเค พาวเวอร์ ได้สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับชุมชน ผ่าน 3 แนวคิดที่สำคัญ ได้แก่

1. Housing and Infrastructure Development การจัดสรรที่ดินสำหรับสร้างที่พักอาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้คนในชุมชนได้เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ศูนย์อนามัย, โรงเรียน, ศาลากลาง และตลาด

2. Community Development Program: Livelihood and Income Enhancement การพัฒนาศักยภาพ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนของคนในชุมชน เช่น การต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพของอาชีพ และผลิตภัณฑ์ในชุมชน สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. Public Health Care การดูแลระบบสาธารณสุขให้กับชุมชน ยกระดับมาตรฐานสาธารณะสุขให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยซีเค พาวเวอร์ ให้ความสำคัญ ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การพัฒนาแผนงาน การบริหารจัดการจนติดตามผล เพื่อวัดการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับกลยุทธ์ที่สอง ซีเค พาวเวอร์ได้เข้าไปเสริมสร้างคุณค่าแก่สังคมและชุมชน เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน โดยทางซีเค พาวเวอร์ ได้นำขีดความสามารถทางด้านวิศวกรรมพลังงานสะอาด มาเติมเต็มชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการดำเนินงานสร้างคุณค่าสู่สังคม หรือ CSR Strategy Framework เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

ซีเค พาวเวอร์ ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผ่านการเข้าถึงพลังงานสะอาดสูงถึง 57,430 วัตต์ พร้อมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ Grow Green นำขยะมาสร้างคุณค่า ปลูกป่า และการพัฒนาโรงไฟฟ้า สีเขียว พร้อมผลักดันการสรรสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชน โดยสนับสนุนชุมชนให้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ

ภายใต้สองกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินงาน ในช่วงปี 2565 และ 2566 ที่ผ่านมา ซีเค พาวเวอร์ ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้กับโครงการต่างๆ ในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะชุมชนรอบโรงไฟฟ้าผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน และยังคงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบทอดอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนสู่คนรุ่นต่อไป ซึ่งรวมถึงการเพิ่มโอกาสให้เด็กนักเรียน 1,553 คนได้เข้าถึงการศึกษา ส่งต่อองค์ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียนให้กับเด็กในไทยและลาว 3,700 คน การเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ หรือ “Waste to Value” เปลี่ยนขยะอาหารเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ซึ่งส่งเสริมการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน เยาวชน พนักงาน จำนวน 271 คน

การสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2 หมู่บ้าน ซึ่งชุมชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ นับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุค 5.0

สำหรับวัตถุประสงค์ของงาน GCNT Forum 2023 นี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พร้อม ในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน และประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 1 ล้านคน ใน 133 องค์กรสมาชิกสมาคมฯ ภายในปี ค.ศ. 2030 เตรียมตั้ง Sustainable Intelligence Youth Club เพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่ ในปี ค.ศ. 2024 ผ่านการเรียนรู้โดยตรงจากภาคธุรกิจและพันธมิตร สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน ด้วยเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนที่สอดคล้องกับแนวทางของ ซีเค พาวเวอร์ บริษัทฯ จึงได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

"ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร"ครีเอทีฟ ซีอีโอ EXIM BANKงานบริหารดีไซน์ได้ ช่วยชาติด้วย

ช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาด ธุรกิจแทบทุกสาขาปั่นป่วน “ธนาคาร” ที่พึ่งทางการเงินของเหล่านักธุรกิจ ก็ปล่อยกู้ไมไ่ด้ เหตุเพราะมีอัตราความเสี่ยงสูง แต่เมื่อกว่า 3 ปีที่แล้ว “ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร” กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กลับเป็นผู้นำ ที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ ด้วยการปล่อยวงเงินให้กับสายการบิน ที่กำลังล้มระเนระนาดไม่เป็นท่า เพราะการเดินทางทั่วโลกหยุดชะงัก