บี.บราวน์ ร่วมยกระดับพัฒนาทักษะบุคลากรทางการแพทย์ไทย

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:4 Minute, 52 Second

บี. บราวน์ ผนึกพันธมิตร สมาคมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดแห่งสหภาพยุโรป โรงพยาบาลศิริราช ลงนามบันทึกความเข้าใจไตรภาคี ยกระดับหลักสูตรการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยอัลตราซาวด์ พัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์

รศ.พญ.สุวิมล ต่างวิวัฒน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า บี. บราวน์ ประเทศไทย ได้ร่วมกับ สมาคมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดแห่งสหภาพยุโรป (The European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy; ESRA) และโรงพยาบาลศิริราช ลงนามบันทึกความเข้าใจไตรภาคี เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางการแพทย์ และยกระดับหลักสูตรด้านการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน โดยอัลตราซาวด์ผ่านการจัดฝึกอบรมโดย เอสคูแลป อะคาเดมี่

รศ.พญ.สุวิมล ต่างวิวัฒน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่แต่ละองค์กรมีร่วมกันในการริเริ่ม 2 โครงการหลัก ได้แก่

1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยอัลตราซาวด์ ที่ได้รับการรับรองจาก EDRA (International EDRA Approved Cadaver Workshop for Ultrasound-Guided Regional Anesthesia) จะยังคงมีการจัดอบรมทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ให้แก่วิสัญญีแพทย์ในการบล็อกเส้นประสาทส่วนปลายด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ทั้งการฉีดยาชาเฉพาะที่ครั้งเดียว (single shot) และการวางสายสำหรับฉีดยาชาเฉพาะที่ต่อเนื่อง (catheter insertion)

2) การจัดสอบ EDRA Part 2B “European Diploma in Regional Anaesthesia & Acute Pain Management (EDRA) practical oral examination (Part 2B)” เริ่มตั้งแต่ปี 2024 ในโครงการนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับการฝึกอบรมและการทดสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ ซึ่งผ่านการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยที่ไม่ต้องเดินทางออกนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเข้าร่วมการสอบดังกล่าว ทั้งนี้ การสอบข้อเขียน EDRA Part 1 จะมีการจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ในเดือนเมษายน 2024 สำหรับวิสัญญีแพทย์ในภูมิภาคเอเซียที่ผ่านการทดสอบใน EDRA Part 1 นี้สามารถทำการสมัครสอบ EDRA Part 2B (Practical Oral Examination) ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2024 ที่กรุงเทพฯ ได้

ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญของวิสัญญีแพทย์ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยอัลตราซาวด์ ตลอดจนการเข้าร่วมสอบในปี 2024

การร่วมมือกันจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีเจตจำนงในการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาทักษะ รวมถึงความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยทั่วโลกในด้านของการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวด ตลอดจนการจัดสอบ Practical oral EDRA ที่จะจัดขึ้นในปี 2024 จะช่วยให้ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมทดสอบได้ในภูมิภาคเอเซีย นับเป็นบทบาทสำคัญในการคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสากลในสาขาวิชานี้

สายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าการสนับสนุนครั้งสำคัญจากภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดแห่งสหภาพยุโรป (ESRA) ในครั้งนี้ นับเป็นแรงขับเคลื่อนที่แสดงถึงการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเพิ่มพูนขอบเขตความรู้ แนวความคิด ความสนใจในระดับนานาชาติ บ่งบอกถึงความทุ่มเทของเราในการริเริ่มสร้างมาตรฐานการศึกษาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตทางวิชาชีพในวงการแพทย์และสุขภาพตามความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเรา เพราะเราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากและส่งผลเชิงบวกแก่วงการแพทย์ต่อไป

สเตฟาน ฮอล์น รองประธานภูมิภาคฝ่าย Anesthesia & Pain Management, บี. บราวน์ เยอรมนี กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ (the Cadaver Regional Anesthesia Workshop in Bangkok) จัดต่อเนื่องในปี ค.ศ. 2024 ตามเจตนารมย์ของภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ สมาคมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดแห่งสหภาพยุโรป (ESRA) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ บี. บราวน์ ที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาด้วยคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการรับรองในระดับสากล ซึ่งโปรแกรมการอบรมนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาการอบรมให้มีความก้าวหน้า เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมวิสัญญีในแต่ละภูมิภาค ผ่านการแบ่งปันความเชี่ยวชาญตามคำมั่นสัญญาของ บี. บราวน์ ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

สเตฟาน ฮอล์น รองประธานภูมิภาคฝ่าย Anesthesia & Pain Management, บี. บราวน์ เยอรมนี

ศาสตราจารย์ พอล เคสเลอร์ ประธานร่วมสมาคมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดแห่งสหภาพยุโรป (Co-Chair EDRA Cadaver Workshops) และ ดร.ปีเตอร์ เมอจาวี่ รองประธาน EDRA Part II (Peter Merjavy MD, PhD, EDRA Part II Vice Chair/ Co Chair EDRA Cadaver workshop) กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ ณ กรุงเทพฯ ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2017 และได้จัดต่อเนื่องทุกปี ด้วยความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดแห่งสหภาพยุโรป (ESRA) พร้อมด้วยภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บี. บราวน์ และ เอสคูแลป อคาเดมี่ ประเทศไทย และเมื่อไม่นานนี้การจัดอบรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดย EDRA ให้สามารถจัดทำการจัดสอบ (The European in Regional Anaesthesia) ได้ด้วยเช่นกัน

ในช่วงที่ผ่านมาการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน ได้รับความนิยมและความสนใจอย่างมาก และการฝึกอบรมนี้ เป็นพื้นฐานสำคัญในการสอบ (EDRA Examination) นอกจากนั้น ความร่วมมือนี้ยังคงพัฒนาและก้าวต่อไป โดยนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2024 จะมีการจัดสอบ EDRA Part II (oral examination) ควบคู่กับการจัดฝึกอบรม ซึ่งโครงการนี้มุ่งหวังให้ผู้ที่มีความสนใจสมัครอบรมและร่วมทดสอบในภูมิภาคเอเซียสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมมาตรฐานในระดับสากลทั่วทั้งภูมิภาคอีกด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

“นายแพทย์พรหมินทร์” เลขาธิการนายกฯ ฉายภาพการขับเคลื่อนไทยสู่โลกสีเขียว

เลขาธิการนายกฯ กางแผน แปลงประเทศไทยสู่สังคมเศรษฐกิจสีเขียว ด้วยการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ย้ำส่งเสริมการผลิตรถยนต์อีวีจาก 15% เป็น 30% พร้อมเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. สู่โฉนดเพื่อการเกษตร อ้าแขนรับการลงทุน Data Center

You May Like