AIS เสริมศักยภาพ อสม. ร่วมมือ อย. ใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพในแอปฯ อสม.ออนไลน์

admin

AIS ร่วมเสริมศักยภาพการทำงาน อสม. และเพิ่มความรู้ สร้างความปลอดภัยประชาชน ผนึก อย. เพิ่มข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย. ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพิ่มความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชน

เภสัชกรหญิงวารีรัตน์ เลิศนที ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย. โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค มีภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องให้แก่ประชาชน

ล่าสุด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ AIS เพิ่มข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย. ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ อสม. นำไปเผยแพร่แก่ประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจาก อย. พร้อมย้ำเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

ที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ เช่น facebook, Line, Twitter, Youtube และ Instagram ภายใต้ชื่อ FDAThai และผ่านเครือข่ายต่าง ๆ เช่น อย.น้อย, บวร.ร รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

สำหรับ อสม. นับเป็นเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยและการสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้บริโภคในชุมชน ซึ่งในการประชุมระดับโลก ต่างชาติให้การยอมรับว่า อสม. เป็นกลไกที่ทำให้ระบบสาธารณสุขสามารถเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็ง ด้วยเหตุนี้ อย. จึงเห็นความสำคัญและยินดีร่วมดำเนินงานส่งต่อความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่าน

แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Smart Consumer) ด้วย

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า สำหรับ AIS แล้ว นอกเหนือจากเป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล ตามวิสัยทัศน์องค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะแล้ว เรายังมีภารกิจสำคัญในการนำศักยภาพขององค์กรมาสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้ เอไอเอสได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. นำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้นมาอยู่บนฟีดข่าวบนแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อให้ อสม.เข้าถึงข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน และสามารถนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย

“ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสได้พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังเสริมการทำงานสาธารณสุขชุมชนให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ซึ่งเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน ที่เอไอเอสตั้งใจพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดการให้บริการเพื่อสังคมที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนพื้นฐานของสังคมมีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม”

Leave a Reply

Next Post

"ล้อพูนผลไรซ์มิลล์" ยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวไทย เตรียมตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท

“ล้อพูนผลไรซ์มิลล์” เจ้าของแบรนด์ข้าวถุง “บัวชมพู” ทุ่มงบกว่า 350 ล้าน เตรียมตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรแบบสมาร์ทแห่งแรกในไทย สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งสู่ผู้นำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร