ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมพลังสร้างคน-ขยายความร่วมมือ รับ Global Boiling

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:4 Minute, 42 Second

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ SET ESG Experts Pool จัดงาน SET ESG Professionals Forum 2023 ถึงเวลาเร่งสร้างคน ขยายความร่วมมือ พร้อมเปิด 5 ความท้าทายด้านความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน SET ESG Experts Pool จัดงาน SET ESG Professionals Forum 2023 ภายใต้แนวคิด Together for Change เพื่อรวมพลังสร้างการเปลี่ยนแปลง นับเป็นเวทีระดมความร่วมมือของ ESG Professionals ที่ใหญ่ที่สุดในไทย เผยถึงเวลาเร่งสร้างคนและขยายความร่วมมือเพื่อให้เท่าทันต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลง และองค์กรธุรกิจต้องให้ความสำคัญใน 5 เรื่องท้าทายได้แก่ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น (Resilient Value Chain) การปรับตัวเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero การใช้โอกาสจาก Thailand Taxonomy เพื่อแก้ไขปัญหา Greenwashing การให้ความสำคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ESG และภาคการศึกษาที่จะกลายเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องการพัฒนาความยั่งยืน

ศ.(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวในปาฐกถาพิเศษ ‘Moving the Mountain for Sustainable Impact, Yes, We Can!’ ว่า ขณะนี้ถนนทุกสายล้วนมุ่งสู่ความยั่งยืน แม้เผชิญกับอุปสรรคใหม่ การมีเพื่อนร่วมทางสนับสนุนกันย่อมดีกว่าเดินทางคนเดียว ขอให้ยึดหลักการ 3 ข้อ ประกอบด้วย

1) มองมิติความยั่งยืน (ESG) คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ที่เชื่อมโยงและไม่แยกขาดจากกัน

2) มองกว้างและมองไกลเกินกว่าห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยมองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งตัวองค์กรและส่วนรวม และ

3) ทลายกำแพงอคติ ก้าวข้ามอัตตาเดิม เรียนรู้และร่วมมือให้เกิดพลัง สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ยกระดับตลาดทุนไทยให้เท่าทันและทัดเทียมกับนานาชาติ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีและมีความหมายต่อทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ภายในงาน SET ESG Professionals Forum 2023: Together for Change ยังได้มีการนำเสนอ 5 แนวโน้มความท้าทายในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนของตลาดทุนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ตกผลึกจากความคิดและการทำงานร่วมกันของสมาชิก SET ESG Experts Pool ตลอดปี 2566 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารและจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ (Supply Chain) จากแบบเดิม ๆ ให้กลายเป็นห่วงโซ่คุณค่าที่ยืดหยุ่น (Resilient Value Chain) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดตลอดห่วงโซ่คุณค่าในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจในทุกมิติ

2. การปรับตัวขององค์กรธุรกิจในมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อรับมือมาตรฐานและกฎเกณฑ์ระดับโลกที่เพิ่มขึ้น โดยควรเริ่มตั้งแต่การคำนวนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน (Baseline Emission) การตั้งเป้าหมาย และการปรับแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ เพื่อคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง

3. การสร้างโอกาสจาก Thailand Taxonomy ที่เปรียบเสมือน “ไม้บรรทัด” ที่ช่วยสร้างแนวทางสื่อสารว่าการดำเนินการของธุรกิจสร้างผลเชิงบวกจริง ไม่ได้เป็นการบิดเบือน (Greenwashing) รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน/ระดมทุน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีให้กับธุรกิจ

4. เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ESG จะเข้มขึ้นมากขึ้น ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญต่อ “กระบวนการ” ที่ได้มาของข้อมูล ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล และสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง

5. บทบาทของภาคการศึกษาที่จะยิ่งทวีความสำคัญ ในการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างองค์กร หน่วยงาน และภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะช่องว่างระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ที่จำเป็นต้องผลิตคนทำงาน บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและประเทศ

ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน ESG อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ “คนทำงาน” ซึ่งเป็นฟันเฟื่องสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งบุคลากรต้องเข้าใจและขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจริง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสร้างและพัฒนาคนที่มีคุณภาพเพื่อสอดรับความต้องการของตลาดทุนมาโดยตลอด แต่ยังไม่เพียงพอต่อการรับมือกับวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึงต้องมีความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อต่อยอด ถ่ายทอด และขยายความรู้ให้กว้างและเร็วที่สุด และเป็นสิ่งที่ต้องรีบดำเนินการตั้งแต่วันนี้

นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมบุคลากรที่ทำงานด้านความยั่งยืนในภาคตลาดทุน (SET ESG Experts Pool) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา ESG ในวงกว้าง ตลอดจนการผลักดันธุรกิจสู่ความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียรอบด้านและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาเครื่องมือด้าน ESG และการประเมิน SET ESG Ratings เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจและการลงทุน รวมถึงวางระบบ Infrastructure เช่น ESG Data Platform เพื่อรวมศูนย์จัดการข้อมูลความยั่งยืน เป็นต้น

งาน SET ESG Professionals Forum 2023: Together for Change เป็นเวทีระดมความร่วมมือและสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมุมมองของ ESG Professionals ผู้ปฏิบัติงานจริงในองค์กร นำไปสู่การพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพด้านความยั่งยืน โดยการยกระดับการทำงาน ESG ในองค์กร พลังความร่วมมือและความริเริ่มจากเวทีจะยังสามารถนำไปสู่การผลักดันวาระสำคัญด้านความยั่งยืนของประเทศและความร่วมมือในการขับเคลื่อนตลาดทุนสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับฟังงามสัมมนาย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook & YouTube: SET Thailand

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

“เบทาโกร” เติมอาหารสมองพนักงานกลุ่มผลิตปศุสัตว์ ต่อยอดนวัตกรรม-เทคโนโลยี

“เบทาโกร” ยกระดับขีดความสามารถกลุ่มผลิตปศุสัตว์ จัดงาน “Livestock Symposium” ต่อเนื่องปีที่ 10 เพิ่มองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมนำเสนอนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านปศุสัตว์ ตอกย้ำกลยุทธ์ “360° Transformation”